HUISREGELS

  

 1. Het algemeen toezicht berust bij de beheerders van het Dorpshuis. De gebruikers nemen de door hen aangegeven aanwijzingen in acht. Dit algemeen toezicht ontheft de gebruikers niet van de plicht zelf toezicht uit te oefenen op medegebruikers en het publiek. Van de gebruikers wordt correct gedrag verwacht. Alle aanwijzingen, gegeven door de beheerders, dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 2. Het is de bezoeker niet toegestaan ruimten te betreden die in gebruik zijn bij andere gebruikers(groepen) of die door andere groepen zijn gehuurd.
 3. In het gehele dorpshuis geldt een rookverbod.
 4. Huisdieren zijn toegestaan.
 5. Apparatuur van dorpshuis Vrouwenpolder mag met toestemming van de beheerders gebruikt worden.
 6. Door de huurder aangerichte schade wordt bij de huurder in rekening gebracht.
 7. De beheerders zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of ontvreemding van persoonlijke eigendommen of van eigendommen van gebruiker/ bezoeker.
 8. Het zelf meenemen van etenswaren of dranken is niet toegestaan, tenzij daarover een regeling met de beheerders zijn getroffen.
 9. De regels gesteld bij of namens de Drank- en Horecawetgeving zullen worden nageleefd en gehandhaafd.
 10. Bij verstoring van de openbare orde, veiligheid of onzedelijkheid door het gebruik van alcoholhoudende drank, zal er geen alcoholhoudende drank (meer) worden verstrekt. Personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren, zal geen alcoholhoudende drank meer worden verstrekt en zij zullen direct uit het pand worden verwijderd.
 11. Het bezit, gebruik of verhandelen van drugs en/of hallucinerende middelen is verboden. Bij constatering hiervan, zijn wij verplicht de politie in te schakelen.
 12. Personen die agressief, discriminerend en/of aanstootgevend gedrag vertonen, zullen hierop door een verantwoordelijke worden aangesproken. Bij herhaling van bedoeld gedrag, zal verwijdering uit het pand volgen.
 13. Het veroorzaken van geluidsoverlast bij het verlaten van het gebouw dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Houd rekening met de omwonenden.
 14. De verwarming-, licht- en geluidsinstallatie mogen alleen bediend worden door de beheerders. Bij voorstellingen kan in overleg met de beheerder overeengekomen worden dat bediening van de installatie door de huurder zelf zal worden geregeld. Klachten met betrekking tot deze installaties moeten direct aan de beheerder worden gemeld.
 15. Gebruikers worden geacht de gebruikte ruimten in goede orde te gebruiken en schoon en netjes achter te laten.
 16. Het gebouw is toegankelijk met een beperkt aantal geregistreerde sleutels. Iedere vereniging ontvangt daartoe een sleutel en tekent daarvoor. Verlies van een dergelijke kostbare sleutel, die alleen via bestelling en hernieuwde registratie te vervangen is, zal vergoed moeten worden door de verliezer.
 17. De huisregels maken deel uit van de overeenkomst die een gebruiker met het dorpshuis aangaat. Het herhaaldelijk niet naleven van de huisregels kan leiden tot de opschorting of de beëindiging van de overeenkomst.
 18. Een persoon die de huisregels herhaaldelijk niet naleeft kan door de beheerders voor een daarbij te bepalen termijn de toegang tot het dorpshuis worden ontzegd.